Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 4, Mục 2
Đã tham gia Khoá Học

1.2. Edit Menu

Trungarch 25 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Edit Menu trong SketchUp là một trong những menu chính của giao diện và chứa các lệnh để chỉnh sửa, tùy chỉnh và quản lý các thành phần trong mô hình SketchUp của bạn. Dưới đây là một số lệnh thông dụng trong Edit Menu của SketchUp:

 • Undo: Hoàn tác hành động vừa thực hiện.
 • Redo: Thực hiện lại hành động đã hoàn tác.
 • Cut: Cắt các phần tử đã chọn và sao chép chúng vào clipboard.
 • Copy: Sao chép các phần tử đã chọn vào clipboard.
 • Paste: Dán các phần tử đã sao chép hoặc cắt vào vị trí hiện tại trong mô hình.
 • Delete: Xóa các phần tử đã chọn.
 • Select All: Chọn tất cả các phần tử trong mô hình.
 • Group: Nhóm các phần tử đã chọn thành một nhóm riêng biệt.
 • Ungroup: Hủy nhóm các phần tử đã chọn.
 • Component: Tạo một component mới từ các phần tử đã chọn.

Ngoài các lệnh trên, Edit Menu còn cung cấp các lệnh khác để tùy chỉnh, thêm hoặc xóa các tham số của phần tử, thêm hoặc xóa các tệp đính kèm và quản lý các tệp component và tệp mẫu. Điều này cho phép bạn có nhiều tùy chọn chỉnh sửa để tạo ra một mô hình SketchUp chính xác và chi tiết hơn.