Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 3, Mục 6
Đã tham gia Khoá Học

Properties – Bảng thuộc tính của đối tượng

Tuấn Anh Trương 18 Tháng Bảy, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Properties trong Autodesk Revit là một công cụ cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng được chọn trong mô hình. Nó xuất hiện ở phía bên trái màn hình và cung cấp thông tin chi tiết về các đối tượng trong mô hình, chẳng hạn như kích thước, vật liệu và các thuộc tính khác.

Các thông tin chính trên Properties bao gồm:

 1. Identity Data: Chứa các thông tin cơ bản về đối tượng, chẳng hạn như tên, mã số và phòng ban.
 2. Graphics: Chứa các thông tin liên quan đến hình ảnh và màu sắc của đối tượng.
 3. Constraints: Chứa các ràng buộc và giới hạn liên quan đến đối tượng.
 4. Phasing: Chứa các thông tin về giai đoạn liên quan đến đối tượng trong quá trình thiết kế và xây dựng.
 5. Materials: Chứa các thông tin về vật liệu được sử dụng trong đối tượng.
 6. Dimensions: Chứa các thông tin về kích thước và vị trí của đối tượng.
 7. Identity Data: Chứa các thông tin liên quan đến mô hình, chẳng hạn như tên, phiên bản và các thuộc tính khác.

Người dùng có thể sử dụng Properties để thay đổi các thuộc tính của đối tượng được chọn trong mô hình, hoặc để tìm kiếm các đối tượng cụ thể trong mô hình.

Nếu người dùng không thấy Properties trên màn hình, họ có thể bật nó lên bằng cách chọn “View” từ Ribbon Toolbar, sau đó chọn “User Interface” và đảm bảo rằng “Properties” đã được chọn.