Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Status Bar trong Autodesk Revit là một thanh công cụ hiển thị các thông tin và thông số cơ bản về mô hình đang làm việc. Nó xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình và cung cấp cho người dùng thông tin về vị trí, kích thước và các thông số khác của các thành phần trong mô hình.

Các thông tin cụ thể mà Status Bar hiển thị bao gồm:

 1. Tọa độ: Hiển thị vị trí của con trỏ chuột trong mô hình bằng tọa độ XYZ.
 2. Kích thước: Hiển thị kích thước của các đối tượng được chọn.
 3. Đơn vị: Hiển thị đơn vị đo lường hiện tại của mô hình.
 4. Cách zoom: Hiển thị mức độ thu/phóng hiện tại của mô hình.
 5. Mức độ chi tiết: Hiển thị mức độ chi tiết hiện tại của mô hình, chẳng hạn như tầng hoặc dãy.
 6. Thông tin trạng thái: Hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của mô hình, chẳng hạn như số lượng phần tử đã chọn, hoặc thông báo lỗi.

Status Bar cũng cung cấp cho người dùng các tùy chọn để thay đổi các cài đặt hiển thị, chẳng hạn như thay đổi đơn vị đo lường hoặc thay đổi mức độ chi tiết hiển thị.

Nếu người dùng không thấy Status Bar trên màn hình, họ có thể bật nó lên bằng cách chọn “View” từ Ribbon Toolbar, sau đó chọn “User Interface” và đảm bảo rằng “Status Bar” đã được chọn.