Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Để thiết lập đơn vị và phím tắt trong Autodesk Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập đơn vị:
  • Mở Revit và chọn “Manage” từ Ribbon toolbar.
  • Chọn “Project Units” trong phần Settings.
  • Chọn đơn vị bạn muốn sử dụng cho dự án trong danh sách đơn vị.
  • Nhập giá trị chuyển đổi nếu cần thiết và chọn “OK” để lưu các thay đổi.
 2. Thiết lập phím tắt:
  • Chọn “Manage” từ Ribbon toolbar và chọn “User Interface” trong phần Settings.
  • Chọn “Keyboard Shortcuts” để mở cửa sổ Keyboard Shortcuts.
  • Tìm kiếm lệnh mà bạn muốn thiết lập phím tắt cho, sau đó chọn nó.
  • Nhập phím tắt bạn muốn sử dụng trong trường “New Shortcut” và chọn “Assign”.
  • Nếu phím tắt bạn chọn đã được sử dụng cho một lệnh khác, Revit sẽ hiển thị cảnh báo và yêu cầu bạn xác nhận thay đổi phím tắt.

Lưu ý rằng, bạn cần phải lưu các thiết lập này để chúng có hiệu lực. Để làm điều này, chọn “Save” từ menu “File” hoặc nhấn Ctrl + S trên bàn phím để lưu dự án của bạn cùng với các thiết lập đơn vị và phím tắt mới.