Trả lời: Plugin Corona Rendering

 • Lotuz

  Người sáng lập
  13 Tháng Ba, 2023 tại 10:07 chiều
  1. Path Tracing:

  Path Tracing là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra các hình ảnh chân thực bằng cách theo dõi các tia ánh sáng từ nguồn ánh sáng và tính toán độ phân tán của các tia ánh sáng trong cảnh. Kỹ thuật Path Tracing giúp tạo ra các hiệu ứng ánh sáng như bóng đổ và phản xạ ánh sáng trên các vật liệu trong cảnh.

  Path Tracing hoạt động bằng cách phát ra các tia ánh sáng từ nguồn ánh sáng và tính toán đường đi của chúng trong cảnh. Các tia ánh sáng này sẽ được phản xạ, khúc xạ và hấp thụ khi đi qua các vật liệu trong cảnh. Kết quả cuối cùng là một bức ảnh chứa các thông tin về độ sáng, bóng đổ, phản xạ và sắc thái của các vật liệu trong cảnh.

  1. Adaptive Sampling:

  Adaptive Sampling là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer được sử dụng để tinh chỉnh số lượng tia ánh sáng được sử dụng trong quá trình tính toán. Kỹ thuật này giúp cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán bằng cách tự động tinh chỉnh các thông số như độ phân giải, độ sâu và tần số của các tia ánh sáng.

  Adaptive Sampling hoạt động bằng cách lấy mẫu các tia ánh sáng trong cảnh và tính toán chúng để tạo ra hình ảnh. Tuy nhiên, số lượng tia ánh sáng được sử dụng sẽ được điều chỉnh một cách tự động để đảm bảo rằng chỉ có các tia ánh sáng cần thiết được sử dụng trong quá trình tính toán. Điều này giúp tăng tốc độ render và giảm thời gian tính toán mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

  1. Light Cache:

  Light Cache là một kỹ thuật tính toán ánh sáng trong Corona Renderer được sử dụng để tạo ra các bản đồ ánh sáng cho các đèn trong phòng. Kỹ thuật này giúp cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán bằng cách lưu trữ các thông tin về ánh sáng của các đèn trong phòng vào các bản đồ.

  Light Cache hoạt động bằng cách phân tách cảnh thành các vùng nhỏ hơn và tính toán ánh sáng tại mỗi vùng. Sau đó, các kết quả tính toán sẽ được lưu trữ trong các bản đồ ánh sáng và sử dụng trong quá trình render. Khi tạo hình ảnh, các bản đồ ánh sáng sẽ được sử dụng để tính toán ánh sáng của các đèn trong phòng. Các bản đồ ánh sáng này cũng có thể được tùy chỉnh để đảm bảo rằng chúng phù hợp với yêu cầu cụ thể của cảnh.

  Tóm lại, Path Tracing là kỹ thuật tính toán ánh sáng chính trong Corona Renderer, Adaptive Sampling giúp tinh chỉnh số lượng tia ánh sáng được sử dụng để tăng tốc độ render và giảm thời gian tính toán, còn Light Cache được sử dụng để tạo ra các bản đồ ánh sáng cho các đèn trong phòng để cải thiện tốc độ render và giảm thời gian tính toán. Các kỹ thuật này làm việc cùng nhau để tạo ra các hình ảnh chân thực và đẹp trong phần mềm render Corona Renderer.